Försvarsadvokaterna Stockholm

Om byrån

Försvarsadvokaterna Stockholm är en advokatbyrå specialiserad på brottmål. Byråns namn Försvarsadvokaterna betonar fokus och expertis inom straffrätt.

Verksamhet

Försvarsadvokaterna Stockholm arbetar främst med brottmål och är specialiserade på straffrätt. Vår styrka bygger på expertis, fokusering och engagemang.

Vår målsättning är alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas, såväl före som under en rättegång.
Vi åtar oss både större och mindre mål, men kompromissar aldrig på servicenivån och klientens intressen.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten.
En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst. Enda förutsättningen är att advokaten kan åta sig målet.

– Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i brottmål.
– Vi gör alltid vårt yttersta för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare.
En försvarares uppdrag innebär att "… med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning".
Det handlar med andra ord om att vi ser till att klienten får en rättvis behandling.

-Vi ser alltid till att våra klienter har med sig en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder, oavsett målets storlek.

Vem har rätt till en offentlig försvarare?
Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3 a §. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det.
Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare skall därutöver förordnas:

Välkommen att kontakta oss om du vill anlita oss!

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Som målsägande kan man begära att en viss jurist förordnas som målsägandebiträde.
Har man inga specifika önskemål utser rätten målsägandebiträde efter egen bedömning. Att vara målsägande/brottsoffer i en brottmålsprocess är ofta en svår situation. Vår ambition är därför att målsäganden ska känna sig trygg och förberedd inför rättegången.
- Som målsägandebiträde ger vi målsäganden/brottsoffret
hjälp och stöd inför och under en rättegång.
- Inför förhandlingen går vi igenom vad som kommer hända under rättegången.
- Vi analyserar och upprättar skadeståndskrav.
- Vid behov är vi med under förhör, utredningar och andra åtgärder som vidtas under förundersökningen i den mån målsäganden önskar det.
- Vi behandlar alla övriga typer av frågor som kan uppkomma.
- Samtliga advokater och biträdande jurister på Försvarsadvokaterna åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande målsägandebiträde eller vill anlita oss.

Privatuppdrag

Vi åtar oss brottmålsrelaterade uppdrag. Privata uppdrag kan exempelvis vara resningsansökningar eller utredningar åt företag gällande straffrättsliga frågeställningar.

Socialrätt

Flera av juristerna på Försvarsadvokaterna åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt: